Home

Algemeen

Inleiding

 

Aan u wordt aangeboden de 1e Tussenrapportage 2021.
De eerste maanden van het jaar 2021 zitten we nog volop in de covid-19 pandemie.
Het vaccineren is nu volop gaande en het kabinet heeft de eerste verruimingen aangekondigd. Het lijkt erop dat er licht gloort aan het einde van coronatunnel.

Het coronavirus heeft ook in de afgelopen maanden haar weerslag gehad op de samenleving , de financiën en de werkdruk. Door het niet of zeer moeilijk kunnen voorzien in bepaalde vacatures, extra werk door Covid-19 en vervanging bij langdurige ziekte en zwangerschappen hebben we al erg veel personeel moeten inhuren. In deze rapportage is een aanpassing van het p-budget opgenomen voor een bedrag van € 1,4 miljoen.

Om ook in de nabije toekomst al onze verplichtingen, beloften en ambities waar te kunnen maken, staan we voor een aantal uitdagingen. Behalve dat het werk steeds complexer wordt, merken we ook dat het steeds lastiger wordt om vacatures in te vullen. Om onze dienstverlening aan inwoners en bedrijven niet in gevaar te laten komen zijn we genoodzaakt vaker en langer externen in te huren. Dit drukt logischerwijs zwaarder op het personeelsbudget dan medewerkers in dienst van de gemeente. Met als gevolg dat we een tekort op ons personeelsbudget voorzien. In de paragraaf bedrijfsvoering leest u de meest recente prognose en aan welke oplossingsrichtingen we denken om dit tekort zo klein mogelijk te laten zijn.
In de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025 maken we de lange termijn effecten hiervan inzichtelijk.

Verder rapporteren we vooral op afwijking over de periode tot 15 mei 2021. Dit houdt in dat als een activiteit volgens planning verloopt, er niet over wordt gerapporteerd.
In de staat van de gemeente staat per domein een korte toelichting op de in het oog springende zaken.
Deze rapportage bevat ook financiële aanpassingen. Bij ieder domein staat een overzicht van de financiële aanpassingen, met een korte toelichting. In de bijlage is een overzicht opgenomen waar de budgetwijzigingen per kostenplaats zijn vermeld.

Tenslotte is een financieel overzicht opgenomen waarin de financiële effecten van de
covid-19 pandemie inzichtelijk worden gemaakt.

Deze pagina is gebouwd op 07/28/2021 17:06:39 met de export van 07/28/2021 16:57:39