Algemeen

Staat van de gemeente

Algemeen

In deze rapportage worden de afwijkingen gemeld over de periode tot 15 mei 2021. Er worden ook voorstellen gedaan om budget aanpassingen door te voeren. De budget aanpassingen die voorgesteld worden hebben per saldo een negatieve doorwerking in het begrotingssaldo voor een bedrag van € 1.565.815 (negatief)
Het voorlopig begrotingssaldo 2021 komt hierdoor uit op 1.563.949 (negatief).

In onderstaand financieel  overzicht zijn samenvattend de mutaties opgenomen die een doorwerking hebben in het saldo. In dit overzicht wordt ook de meerjarige doorwerking gepresenteerd.

Voor een nadere toelichting op de mutaties wordt verwezen naar de uitwerking die is opgenomen onder de cijferopstellingen in de domeinen.

 

bedragen x € 1

Omschrijving

2021

2022

2023

2024

2025

Saldo financieel kader conform begroting 2021-2024

-1.866

76.947

460.933

-756.384

-997.966

Doorwerking 1e tussenrapportage 2021

autonome ontwikkeling

Aanpassing algemene uitkering naar aanleiding van 

decembercirculaire

-17.332

-15.127

-3.987

-4.006

-4.050

Kosten mantelzorg

35.000

35.000

35.000

35.000

35.000

Meerkosten huishoudelijke hulp

635.000

635.000

635.000

635.000

635.000

Meerkosten collectieve verzekering

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Exploitatie overschot 2020 WSW

-135.000

Indexering culturele instellingen

41.251

41.251

41.251

41.251

41.251

Budget voormalige bestuurders

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

-100.000

Actualisatie kapitaallasten investeringen (jaarrekening effect 2020)

-276.479

-12.101

6.240

17.431

-270.175

Ophogen schoonmaak kosten

67.700

67.700

67.700

67.700

67.700

Hogere bouwleges opbrengsten

-445.000

Kustbus

12.500

Overige

Uitvoeringskosten startersleningen

12.000

12.000

12.000

12.000

12.000

Extra subsidie Noordkop Centraal

30.000

30.000

VN verdrag rechten van mensen met een handicap

90.000

Subsidie reddingsbrigade

36.887

36.887

36.887

36.887

36.887

Verzoek kopgroep bibliotheken

pm

pm

pm

pm

pm

Uitbesteden leerlingenvervoer

50.000

Implementatie Omgevingswet/automatisering

110.000

Aanpassing p-budget als gevolg van personele ontwikkelingen

1.434.288

pm

pm

pm

pm

subtotaal doorwerking 1e Tussenrapportage

1.513.949

922.557

1.216.024

9.879

-519.353

N

N

N

N

V

 

Toelichting Reserves
In deze rapportage zijn mutaties opgenomen in de reserves. Deze leiden tot een aanpassing
van de reserves.
De reserves verminderen van 62,3 miljoen euro  naar 58,5 miljoen euro. Dit is het gevolg van eerder genomen besluiten en mutaties zoals opgenomen in deze rapportage. Het betreft mutaties van totaal ruim € 3 miljoen o.a. in de reserve Financiering Maatschappelijk nut en de reserve Buitensportaccommodaties.

Hieronder volgt per domein een samenvatting van de voortgang van de acties. De acties zijn in de domeinen verder toegelicht.

Risico’s
De omvang van de risico’s is bij deze rapportage niet gewijzigd ten opzichte van de begroting 2021.
Door de mutaties in de reserves, (zie bijlagen) is wel de ratio van het weerstandsvermogen
opnieuw berekend. Deze is van 1,55 teruggelopen naar 1,53.

Deze pagina is gebouwd op 07/28/2021 17:06:39 met de export van 07/28/2021 16:57:39