Bijlagen

Financieel overzicht coronamaatregelen

Financieel overzicht coronamaatregelen

In onderstaand overzicht is opgenomen de financiële effecten van de coronacrisis op de budgetten van de diverse taakvelden voor het jaar 2021. Dit overzicht is gebaseerd op het raadsvoorstel van mei 2020 omdat voor het jaar 2021 is aan de raad nog geen voorstel voorgelegd. Een raadsvoorstel voor dit jaar is in voorbereiding.

 

Dekking Regulier budget

Scenario’s

2021

Q1

Q2

Q3

Q4

Totaal

Door de raad besloten maatregelen:

1.1

Zoektermijn

Buig

1.2

Subsidies

Subsidies

1.3

Huren en erfpachten

151.000

158.000

309.000

1.4

VVE/peuteropvang

1.5

Evenementen

PM

PM

PM

PM

PM

1.6

TOZO

1.350.000

2.700.000

4.050.000

5.400.000

5.400.000

1.7

Stelpost cultuur en sport

62.500

125.000

187.500

250.000

250.000

1.8

Rechtmatigheid

Zorg Jeugd en Wmo, LLV en Subsidies

Door het college genomen maatregelen:

2.1

Marktgelden

2.000

4.000

12.000

14.000

14.000

2.2

Uitstel forensen- en toeristenbelasting 2019-2020

PM

2.3

Uitstel en geen aanmaning, etc.

PM

2.4

BIZ-bijdrage

2.5

Zorg jeugd, Wmo en doelgroepenvervoer

Zorg Jeugd en Wmo

62.500

125.000

187.500

250.000

250.000

2.6

Leerlingenvervoer

LLV

10.000

20.000

30.000

40.000

40.000

Autonome ontwikkelingen:

3.1

Meer afval

25.000

50.000

75.000

100.000

100.000

3.2

Pachten kermis

10.000

70.000

70.000

70.000

3.3

Schagen Actief

PM

PM

PM

PM

PM

PM

3.4

OZB, afval en riool (per 1%)

50.000

50.000

100.000

100.000

3.5

forensenbelasting 2020-2021

3.6

Toeristenbelasting 2020-2021

3.7

Precariobelasting

16.000

32.000

48.000

64.000

64.000

Maatregelen die geen besluitvorming vergen:

4.1

Bouwvergunningen

4.2

Hulploket

4.3

Snel afhandelen van facturen

Overige aandachtspunten c.q. keuzes:

5.1

GGD en Veiligheidsregio

5.2

Provincie

5.3

Campergeld, etc.

5.4

Openbare ruimte

 

Maatregelen aanvullend op raadbesluit 20 mei:

6.1

Handhaving (BOA’s)

40.000

80.000

120.000

160.000

160.000

6.2

Crisisteam

6.3

Extra uitvoeringskosten corona

25.000

50.000

75.000

100.000

100.000

6.4

Uitkering personeel

0

0

0

0

0

6.5

Reiskosten woon-werk

P-budget

-37.500

-140.000

-190.000

-230.000

-230.000

6.6

Vergoeding thuiswerken

P-budget

37.500

75.000

112.500

150.000

150.000

Nieuwe (Rijks)maatregelen met ingang van 1 januari 2021

7.1

TONK

81.250

162.500

243.750

325.000

325.000

7.2

Inenting – vervoersvergoeding 

PM

PM

PM

PM

PM

Totaal Uitgaven

1.825.250

3.501.500

5.071.250

6.793.000

7.102.000

Compensatie Rijk

300.000

600.000

900.000

1.200.000

1.200.000

Compensatie TONK

81.250

162.500

243.750

325.000

325.000

Compensatie intenting vervoersverg.

PM

PM

PM

PM

PM

Compensatie TOZO

1.350.000

2.700.000

4.050.000

5.400.000

5.400.000

Totaal Inkomsten

1.731.250

3.462.500

5.193.750

6.925.000

6.925.000

Saldo

-94.000

-39.000

122.500

132.000

-177.000

 

Deze pagina is gebouwd op 07/28/2021 17:06:39 met de export van 07/28/2021 16:57:39